Dining Out San Diego Magazine

“Latin Chefs of San Diego:  Sous Chef Rocio Siso-Gurriaran”